KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ WEB SİTESİNE TALEPTE BULUNAN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ WEB SİTESİNE TALEPTE BULUNAN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: DR. ŞAFAK GÖKTAŞ

Web Sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimiz tarafından erişim esnasında bazı menülerde işlem yapılması durumunda işlenebilecek olan aşağıda belirtilen kısıtlı sayıdaki kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nda (“KVKK ve Kanun”) belirtilen hükümler ile web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” bölümünde yer alan Gizlilik Politikamıza uygun olarak işlenmekte, mevzuatın öngördüğü tüm tedbirler alınmak suretiyle en üst düzeyde korunmaktadır.

  • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında www.safakgoktas.com adresindeki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlara bilgi girişi yapılmak suretiyle ad-soyad, telefon, e-mail, mesaj konusu kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca işlenmektedir.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.

  • Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kişisel verileriniz; herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

  • Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, web sitemiz üzerinden girdiğiniz bilgiler doğrultusunda elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince kişisel verileriniz; açık rızanızın alınması hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

  • Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;   

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www.safakgoktas.com web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak Zühtüpaşa Mahallesi, Bağdat Caddesi No:28 34724 Kadıköy/İstanbul  adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla vey [email protected] adresine ve  sistemimizde daha önce kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

EK-1: BAŞVURU FORMU

Gönder & Send
TR: Merhabalar, size nasıl yardımcı olabiliriz?
EN: Hello, How may I help you?